Fotózás
Videózás

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatás.

Grosz Róbert egyéni vállalkozó, aki a https://eskuvoi-video-film.hu honlapot (a továbbiakban: honlap) kezeli. Az általam kezelt személyes adatok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően járok el, és a jelen tájékoztatóban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tartom.

A személyes adatok védelme során az adatkezelés jogszabályi háttere pontban ismertem azokat a jogszabályokat, amelyeket elsődlegesen figyelembe kell venni az adatkezelés során. Az adatvédelmi nyilatkozatom kialakításnál az Európai Bizottság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó ajánlásait és állásfoglalásait is figyelembe vettem.

A honlap látogatóinak, valamint regisztrált résztvevőinknek személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelem. Csak olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges.

Az adatkezelés időtartama alatt Önnek, mint érintettnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá a jogérvényesítést tárgyaló pontban leírtak szerint egyéb jogaival korlátozások nélkül élhet. Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérdéseket, kérvényt írásban közölhet felém elektronikus vagy postai úton, a lentebb megadott elérhetőségeimen. A NAIH mint felügyeleti hatóság adatvédelmi nyilvántartást nem vezet a továbbiakban, így adatkezelési azonosító megjelölést nem talál a jelen tájékoztatóban. A 2018. május 25. napja előtt történt adatkezelésre megkért adatkezelési nyilvántartó számaimat a korábbi tájékoztatómban találja meg.

Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A jelen tájékoztatóban foglaltak betarthatósága és az eredményes együttműködés érdekében kérem, hogy fokozottan ügyeljen személyes adatainak védelmére, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. Ön is, mint érintett, felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, mely személyes adatainak felhasználásával jön létre. Az érintettek szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett károkért a jogi felelősséget kizárom.

A jelen adatkezelési tájékoztató szabályzatként működik. Én, Grosz Róbert, mint adatkezelő fenntartom a jogot jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, az érintettek, felhasználók, jelentkezők, üzleti partnerek stb. jelen tájékoztató útján történő értesítése mellett.

A felhasználó a honlapra történő belépéssel, illetve a szolgáltatások megrendelésével és igénybevételével elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

Az adatkezelőről

Grosz Róbert egyéni vállalkozó, Magyarországon bejegyzett vállalkozó, adatkezelőként jár el.

Az adatkezelés során használt fontosabb fogalmak magyarázata

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a 2016/679. EU Rendelet (GDPR), rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
honlap: https://eskuvoi-video-film.hu/
szolgáltatások: az adatkezelő által nyújtott, igénybe vehető fotózás, fotósorozat készítés, stúdió fotózás, szabadtéri fotózás, rendezvény fotózás, grafikai munkák, fotóretusálás, rendezvény stb., honlapon elérhető szolgáltatás.
felhasználó: Aki Grosz Róbert egyéni vállalkozó. bármilyen szolgáltatását igénybe veszi, vagy a honlapra látogat.
adatkezelési mód: ahogyan az érintett adatait tároljuk, kezeljük, ez elektronikusan történik.
Az adatkezelés fő jogszabályi háttere

2016/679. EU Rendelet (a továbbiakban: GDPR), általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation). Magyarország Alaptörvénye VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglaltak, a személyes adatok védelméhez fűződő jogról; Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (a továbbiakban Infotv.); Az elektronikus információszabadságról 2005. évi XC. tv.; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.; Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. tv. Továbbá: 1995. évi CXIX. törvény -a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól(Grt.). 2000. évi C. törvény a számvitelről Szvt.

Az adatfeldolgozók, külső szolgáltatók, adattovábbítás

Grosz Róbert egyéni vállalkozó, mint adatkezelő meghatározza az adatkezelés célját, az adatfeldolgozó csak az adatkezelő utasításai alapján végez – jellemzően technikai – műveleteket az adatokon. A honlap esetében adatfeldolgozó:

-Wordpress internetes tárhely szolgáltató
-Google Analytics szolgáltatás

Cookie-k (sütik) használata a honlapon

A honlap használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk, azt a honlap megnyitásakor megjelenő kis ablakban a „Rendben” gombra kattintva teheti meg, amely döntését utólag meg is változtathatja. Amennyiben nem ért egyet a cookie-k ilyen használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a honlapot.
A cookie-k vagy „sütik” olyan fájlok vagy információk, (kis adatcsomagok), amelyek a felhasználó számítógépén, okos telefonokon vagy táblagépeken stb. tárolódnak, amikor meglátogatja a honlapot. Egy cookie tartalmazza a honlap nevét, ahonnan a cookie jött, hogy milyen hosszan marad az eszközén, és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

Az adatkezelés célja és időtartama, a kezelt adatok köre

1) A honlap látogatása
Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, utolsó belépésének időpontját, és a cookie-azonosítókat.

Az adatkezelés célja: A honlap által közvetített szolgáltatások fejlesztése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke

A kezelt adatok köre: Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, utolsó belépésének időpontját, és a cookie-azonosítókat.

Az adatkezelés időtartama: 2 év

Az érintettek köre: A honlapot látogatók.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

2) Elektronikus számla adatok kezelése

Az adatkezelés célja: Grosz Róbert egyéni vállalkozó fotó, videó készítési szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek részére kiállítandó számla elkészítése.

Az adatkezelés jogalapja: 2000. évi C. törvény a számvitelről Szvt. jogszabályi felhatalmazása alapján.

A kezelt adatok köre: név, számlázási cím, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: A számla kiállítását követő 8 év.

Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő természetes személy érintettek.

3) Grosz Róbert egyéni vállalkozó fotó és videó szolgáltatások során készült fotók és filmek kezelése

Az adatkezelés célja: A fotó és videó szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyekről készült képmások kezelése, a szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: fotó, videó, hang.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásig. Kiskorú esetében az arra jogosult nyilatkozatáig.

Az érintettek köre: Akiről a fénykép, videó készült.

Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok, az adatkezelő kötelezettségei és a jogérvényesítés lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog: Az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól, arról, hogy milyen adatot, meddig kezel az érintettről, érthető formában tájékoztatást köteles nyújtani. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód úgy az első lehetséges időpontban.

Hozzáféréshez való jog: Az érintett kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre, illetve kérheti a kiegészítésüket.

Törléshez való jog: Az érintett bármikor kérheti adatai törlését, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik félnek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára elérhetővé tette az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Az adattörlést követően az adatok nem visszaállíthatóak. Az interneten megvalósuló adatkezelés során nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek az adatok, hanem sok más adathordozón is. Az érintett az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltetheti azokat. Az adattörlési kötelezettséget az adatkezelő nem köteles végrehajtani, ha a személyes adat kezelésre jogszabály felhatalmazást adott, a törlés a véleménynyilvánítás szabadságát sértené, jogi igények érvényesítéséhez az adat szükséges. Az adatkezelő ezekben az esetekben a törlés megtagadásnak okát megjelölve köteles erről tájékoztatást nyújtani.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az alábbi esetekben: Az adatok pontosságának ellenőrzési időtartamára, az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adattörlést, e helyett korlátozást kér, az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett jogi igények érvényesítéséhez igényli az adatkezelést.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást megvizsgálja.

Az érintett az adatkezelő működésével, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül az adatkezelőhöz írásban fordulhat az alábbi email címen: eskuvoi.video.filmetek@gmail.com

Az érintetti kérelemnek a beérkezéstől számított 30 napon belül teszünk eleget. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Utolsó módosítás: 2023. március 20.

Scroll to Top